به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر از تاسیس و ثبت شرکت ماندگار کشت و صنعت دامپروری کوثر گفت.