به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر از ابطال مزایده فروش دارایی های شرکت های زیرمجموعه خود خبر داد.