به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بیمه حافظ در خصوص صورت های مالی منتشر شده توضیح داد.