به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در عملکرد ۵ ماهه، مجموعا ٨٠٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.