بیشترین تقاضا این هفته به انواع پلی پروپیلن نساجی اختصاص داشت و این گروه به طور میانگین ٣۶ تا ۴۵ درصد بالاتر از نرخ پایه معامله شدند که نسبت به هفته گذشته نیز ۶ تا...