تقاضای ثبت شده طی این دوره برای محصولات پالایشی ١۴۴,۵٢۵ تن بود که از این میزان نزدیک به ١٠٠ هزارتن به وکیوم باتوم اختصاص داشت. این هفته وکیوم باتوم شرکت های پالایش نفت اصفهان، پالاش نفت بندرعباس و پالایش نفت شیراز...