تحقق برنامه فروش هزار میلیارد تومانی در سال ٩٩ عقد قراردادهای متنوع در آهنگری تراکتور سازی ایران و... مجمع عمومی عادی به طور سالانه آهنگری تراکتور سازی ایران با حضور بیش از ٨٣.٢١ درصد از صاحبان سهام تشکیل جلسه داد. آهنگری تراکتور سازی، گزارش بسیار خوبی درباره اقدامات و طرح های توسعه ای این شرکت داد. اخباری که حکایت از تحول اساسی در این مجموعه دارد. در این مجمع گفته شد، بر اساس اقداماتی که انجام شده، امسال در ۴ ماهه به میزان کل سال مالی ٩٨ فروش داشتیم و در برنامه داریم، فروش ١٠٠٠ میلیارد تومانی را به ثبت برسانیم...