به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، تاریخ و مکان برگزاری مجمع چند شرکت دیگر اعلام شد.