به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک ایران زمین از دریافت مجوز برگزاری مجمع از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر داد.