به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مارگارین اعلام داشت عطف به نامه سازمان بورس در خصوص تعیین و تکلیف افزایش سرمایه این شرکت، بدینوسیله به استحضار سهامداران محترم می رساند با توجه به تأخیر در ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر تجدید ارزیابی زمین هیئت مدیره شرکت در جلسه مورخ ١٣٩٩/٠۶/٢۵ مقرر نمود به منظور تسهیل در برنامه های توسعه ای، شرکت مارگارین در مرحله اول نسبت به افزایش سرمایه از محل سود انباشته به مبلغ ۴٢٠ میلیارد ریال و آورده نقدی و مطالبات به مبلغ ٢,٠٧٨ میلیارد ریال پس از ارائه طرح توجیهی و تأیید بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار سریعاً اقدام نماید.