به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فولاد مبارکه اصفهان اعلام نمود در نظر دارد برای حمایت از سهام خود اقدام به خرید سهام خزانه نماید. تعداد سهام پیشنهادی هیأت مدیره ٢٠٩٠ میلیون سهم می باشد.