به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره کشت و دامداری فکا افزایش سرمایه ۴٠٠ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به تصویب رساند.