مجمع عمومی عای به طور سالانه شرکت لبنیات پاک صبح امروز به منظور بررسی عملکرد مالی این شرکت تشکیل جلسه داد.