مجمع شرکت صنعتی دریایی ایران امروز برگزار شد که در این مجمع سودی تقسیم نشد.