به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بورس انرژی ایران اعلام نمود ا توجه به فراخوان مزایده فروش ساختمان اداری متعلق شرکت فرابورس ایران، این شرکت در مزایده مذکور شرکت نموده که مزایده از سوی فرابورس ایران لغو شده است.