به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شیمی دارویی داروپخش افزایش سرمایه ٧٨ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به تصویب رساند.