به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرمت فرابورس ایران اعلام نمود مزایده فروش تمامی شش‌دانگ عرصه و اعیان احداثی به انضمام کلیه منافع و حقوق عرفیه و قانونی و سرقفلی ساختمان اداری لغو شده است.