به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل اعلام نمود قرارداد فروش ٢٣٠ مترمربع از واحد خدماتی طبقه ١٠ بلوک B پروژه شهریار مبنی بر تهاتر و تسویه حساب کامل بدهی به آقای حامد حسینی منعقد گردید - مبلغ مبایعه نامه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ ١٢.٨٨٠میلیون ریال - دریافت مبلغ ۵.۶٧١ میلیون ریال طی دو فقره چک - تهاتر بدهی به آقای حامد حسینی طبق صورتجلسه مورخه ٣١/٠٢/١٣٩٩ به مبلغ ۶.۵۶۵ میلیون ریال - مبلغ ۶۴۴ میلیون ریال هنگام تنظیم سند - سود زیان مبایعه نامه بعد از کسر هزینه های نقل و انتقال و فروش صفر ریال میباشد.