به گزارش کدال نگر بور س٢۴، شرکت پالایش نفت تهران برای تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه مجمع برگزار می کند.