به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تامین ماسه ریخته گری اعلام نمود هیات مدیره با پیشنهاد مدیر عامل مبنی بر افزایش قیمت برخی از محصولات شرکت موافقت نمود و مقرر شد افزایش نرخ های فروش جدید از تاریخ ١٣٩٩.٠۶.٢۶ اجراء گردد. شایان ذکر است میانگین درصد افزایش قیمت فوق الذکر نسبت به قیمت های قبلی حدود ٢۵% می باشد.