به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت دوده صنعتی پارس در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٩ حدود ٩٩ میلیارد تومان فروش داشت که حدود ١٩ میلیارد تومان متعلق به مرداد می باشد.