به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت سهامداران خود را برای شرکت در مجمع دعوت نمودند.