به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مارگارین در ٨ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٩ حدود ۶۵۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود کسب نمود.