به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع فروش ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٩ شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر حدود ۴١٠ میلیارد تومان می باشد که حدود ١٠٣ میلیارد تومان در مرداد تحقق یافته است.