به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کربن ایران در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٩ حدود ١۴٣ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که حدود ٣٨ میلیارد تومان متعلق به مرداد می باشد.