متوسط نرخ فروش در این ماه به ١,٣۶۴,٨٣٠ ریال افزایش یافته که نسبت به میانگین قیمتی ١,١٨۶,۵٠١ ریالی مردادماه ١۵ درصد بالاتر است و از لحاظ ...