به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک ایران زمین اعلام داشت مراتب درجلسه کمیته معاملات مورخ ٢٢ مرداد ١٣٩٩ مطرح و با عنایت به شرایط بازار و افزایش قیمت ها، مزایده ابطال و مقرر گردید مدیریت امور پشتیبانی و مهندسی نسبت به انجام مجدد کارشناسی املاک اقدام نماید. هیات مدیره بانک نیز با نطر کمیته موافقت نمود