به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تامین سرمایه بانک ملت در خصوص پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی اعلام نمود میزان مشارکت بانک ملت در خرید اوراق فوق الذکر ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ میلیون ریال و میزان مشارکت تامین سرمایه بانک ملت ۵،٠٠٠،٠٠٠ میلیون ریال بوده است. نتیجتا این تامین سرمایه تعهد خود در خصوص پذیره نویسی را ایفا نموده و تعهد بازارگردانی به مبلغ ٢۵،٠٠٠،٠٠٠ میلیون ریال همچنان بر اساس قرارداد منعقده بر عهده این تامین سرمایه می باشد.