به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهساز کاشانه تهران در خصوص فروش شش دانگ هفت واحد اداری پروژه موسوم به پل مدیریت توضیحات تکمیلی ارائه نمود.