به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع فروش ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٩ شرکت شیر و گوشت زاگرس شهر کرد حدود ۶٠ میلیارد تومان می باشد که حدود ١٢ میلیارد تومان در مرداد تحقق یافته است.