به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت دامداری تلیسه نمونه در ۵ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٩ حدود ٧٠ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که حدود ١۴ میلیارد تومان متعلق به مرداد می باشد.