به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهساز کاشانه تهران اعلام نمود هفت واحد اداری در قالب هفت طبقه با وضع موجود تحت قرارداد شماره ٢٠٣٢ به شرکت مجتمع کاغذسازی راشا کاسپین ایرانیان به مبلغ ١٩۵ میلیارد تومان فروخته شد.