به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ایتالران اعلام داشت در نظر داردماشین آلات و ضایعات را از طریق مزایده عمومی(نوبت دوم) به فروش برساند.