میزان تقاضای ثبت شده برای این محصول ١١٢,٢٠٠ تن بود که به شکل گیری رقابت و رشد ١٢ تا ١٧ درصد پایانی معاملات منجر شد. گفتنی ست میانگین قیمت ها نسبت به هفته گذشته عمدتا...