به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره مهندسی نصیر ماشین افزایش سرمایه ١٩٣ درصدی این شرکت از محل آورده نقدی سهامداران ،سود انباشته ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند.