مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی برگزار شد.