با توجه به حجم بالای تقاضا نرخ ها رقابت شد و میانگین قیمتی شمش بلوم حداکثر به ٩٢۴۵ تومان رسید، به طور متوسط قیمت ها بین ١٠ تا ٢٣ درصد نسبت به پایه رشد داشتند و همچنین نسبت به عرضه های قبلی نیز حداقل ١١ درصد و...