به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت نفت بهران از فروش سهام شرکت برق وانرژی پیوندگسترپارس و شناسایی سود ٢۴ میلیارد تومانی خبر داد.