به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه سینا در خصوص برخی موارد عملکرد و صورت های مالی شفاف سازی نمود.