به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، حسابرس افزایش سرمایه ۵٧درصدی تامین سرمایه بانک ملت از محل آورده نقدی سهامداران را تایید کرد.