به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ١٩ درصدی بیمه سرمد از محل سود انباشته را صادر نمود.