به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۶۵ درصدی تجارت الکترونیک پارسیان از محل سود انباشته، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را صادر نمود.