به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت دشت مرغاب اعلام نمود مجوز افزایش نرخ گروه خیارشور و ترشیجات صادر شد.