به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت مارگارین در ٨ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ۶۵۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٩٣ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.