به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی ارومیه در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ۶٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١٢ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.