به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت رایان هم افزا در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٩ حدود ٧۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢٢ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درآمد این شرکت در مدت ۵ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵٧٠ درصد رشد داشته است.
رایان هم افزا رشد درآمدی ۵٧٠ درصدی داشت