به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت مهم آخرین وضعیت درآمد خود را گزارش نمودند.