به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس در ۵ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٩ حدود ١٢١ میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ٣۵ میلیارد تومان در مرداد تحقق یافته است.