به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک خاورمیانه در عملکرد ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٩، حدود ١٢٣٢ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٧١٠ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در مرداد ماه ١٣۴ میلیارد تومان و در ۵ ماهه ۵٢٢ میلیارد تومان مثبت بود.