مدیر عامل چکاوه دلیل افزایش درآمد ۴۶ درصدی این بنگاه اقتصادی طی مرداد ماه را ناشی از تمرکز بر فروش کاغذهایی با ارزش افزوده بیشتر و منطبق بر تقاضای بازار عنوان کرد.